Y Wrecsam a Garem – Cynllun ar gyfer Wrecsam

social-media-logo www (2)

Rydym ni’n gweithio ar gynllun a fydd yn ffurfio presennol a dyfodol Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bydd yn effeithio ar eich bywyd chi, a bywydau cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’n bwysig iawn ein bod yn sicrhau ei fod yn gywir. Dyma pam rydym yn eich cynnwys chi bob cam o’r ffordd.

Mae ‘Y Wrecsam Rydym Ei Heisiau’ ynglŷn â deall eich barn ar y materion pwysicaf sy’n wynebu Wrecsam yn y dyfodol, a’r camau rydych yn meddwl mae gwasanaethau cyhoeddus ar draws Wrecsam angen eu cymryd i wella lles cenedlaethau’r dyfodol.

Beth yr ydych wedi’i ddweud wrthym hyd yn hyn …

Cam 1Yn ystod tymor yr hydref 2016 fe ofynnom gwestiwn syml iawn: “sut yr hoffech chi i Wrecsam fod?”

Hefyd fe ofynnom beth allai fod yn rhwystr. A beth sydd angen i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau ei wneud i alluogi hynny i ddigwydd.

Dyma’r hyn ddywedoch chi wrthym 

Cafodd yr atebion eu cyfuno gyda gwybodaeth arall i gynhyrchu Asesiad Lles Wrecsam drafft.

Mae’n nodi’r prif faterion, yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam – nawr ac yn y dyfodol – wedi ei seilio ar yr hyn yr ydych wedi ei ddweud wrthym, a’r hyn y mae data allweddol yn ei ddweud wrthym.

Cam 2 – Yn nechrau 2017 fe ofynnom i chi edrych ar yr asesiad drafft a dweud wrthym a oeddem wedi gwneud pethau’n iawn. Roeddem eisiau gwirio a oedd unrhyw beth ar goll neu unrhyw beth oedd angen i ni ei newid.

Dyma’r hyn ddywedoch chi wrthym

Plant a phobl ifanc yw ein dyfodol, ac felly mae’n bwysig eu bod yn cael dweud eu dweud hefyd.

Mae Senedd Yr Ifanc (Senedd Ieuenctid Wrecsam) wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc i gael eu safbwyntiau.

Dyma’r hyn ddywedasant wrthym

Rydym wedi defnyddio’r atebion a roddwyd gan bawb i gwblhau Asesiad Lles Wrecsam – i sicrhau ei fod yn adlewyrchu’r pethau sydd wir o bwys i bobl leol.

Dyma gopi o Asesiad Lles Wrecsam

Cam 3  Canfyddiadau YmgynghoriadPwrpas y trydydd cam yn yr ymgynghoriad â’r cyhoedd oedd helpu i bennu beth ddylai’r blaenoriaethau terfynol fod ar gyfer Cynllun Lles Wrecsam.                                  

Defnyddiwyd y dystiolaeth o fewn yr Asesiad Lles (ynghyd â’r hyn a ddywedodd pobl wrthym yn y ddau gam cyntaf yn yr ymgynghoriad) i ddatblygu rhestr o bymtheg o flaenoriaethau posibl y gallai’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fynd i’r afael â nhw i wella lles yn Wrecsam. Ein 15 Amcan

Yn ystod yr ymgynghoriad ‘Beth sydd bwysicaf?’ (h.y. Cam 3), fe ofynnon ni i bobl ddweud wrthym pa mor bwysig yr oedd bob un o’r blaenoriaethau hyn iddynt drwy roi sgôr allan o 10 i bob un ohonynt (gyda 1 ‘ddim yn bwysig o gwbl’ a 10 yn ‘bwysig iawn’). Rhoddwyd sgôr cyfartalog allan o ddeg wedyn ar gyfer bob maes blaenoriaeth – gellir gweld y rhain yn ffigur 1 ar dudalen 3.

Yn ogystal, fe ofynnon ni i bobl ddweud wrthym beth yr oeddent yn ei feddwl y gall bob blaenoriaeth ei olygu, a beth fyddai canlyniad eu cyflawni ar gyfer Wrecsam yn y tymor byr, y tymor canolig ac yn y tymor hir.

Parhau i gyfrannu..

Canfyddiadau Ymgynghoriad Cyfnod 4 – Cynhaliwyd cyfnod pedwar yr ymgynghoriad gyda’r cyhoedd rhwng mis Hydref 2017 a mis Ionawr 2018. Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn am farn ar y cynllun llesiant a’r gweithrediadau a argymhellir yr ydym yn credu y bydd yn darparu’r blaenoriaethau rydym yn symud ymlaen arnynt. Dewch o hyd i’r canlyniadau yma.

Yn dilyn ymgynghoriad cyfnod pedwar rydym nawr yn gorffen ein cynllun llesiant. Cymeradwyir y cynllun gan ein sefydliadau unigol rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018 a bydd yn cael ei gyhoeddi erbyn diwedd mis Mai 2018.

Mae eich llais yn bwysig. Cofrestrwch i barhau i ymwneud â hyn.

Canfyddwch fwy am yr hyn mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei wneud a pham.