Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Ar 1 Ebrill 2016, daeth Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) i rym. Dyluniwyd y ddeddfwriaeth i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Yn sail i’r Ddeddf mae:

  • Saith nod lles.

Yn gosod gweledigaeth gyson i’r ‘Y Gymru A Garem’, tdyma’r amcanion y mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus sydd wedi’u cynnwys yn y Ddeddf geisio eu cyflawni.

Cymru ffyniannus

Cymru wydn

Cymru sydd yn fwy iach

Cymru sydd yn fwy cyfartal

Cymru sydd â chymunedau cydlynol

Cymru gyda diwylliant bywiog a’r iaith Gymraeg yn ffynnu

Cymru gyfrifol fyd-eang

  • Yr Egwyddor Datblygu Cynaliadwy.

Pum ffactor y mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus eu hystyried wrth benderfynu sut i gyflawni’r nodau lles orau.

Hirdymor

Atal

Integreiddio

Cydweithio

Cysylltiad

Dan y Ddeddf, mae gofyn i bob awdurdod lleol sefydlu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC). Bydd y BGC yn cyfrannu i gyflawni’r nodau lles drwy:

  • GDan y Ddeddf, mae gofyn i bob awdurdod lleol sefydlu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC). Bydd y BGC yn cyfrannu i gyflawni’r nodau lles drwy
  • Penderfynu lle, ar y cyd, mae’r bwrdd yn debygol o wneud y camau mwyaf tuag at y nodau lles.
  • Cyhoeddi a gweithredu cynllun lles sy’n nodi’n fanwl y rhan y bydd y bwrdd yn ei chwarae wrth gyflawni’r nodau.

‘Yr hanfodion’ gan Lywodraeth Cymru yn rhoi trosolwg o’r Ddeddf, gan gynnwys pa wasanaethau cyhoeddus a gynrychiolir ar y BGC.

Bydd cofnodion a newyddion BGC Wrecsam yn cael eu rhannu ar y wefan hon yn dilyn cyfarfod cyntaf y bwrdd ym Mehefin 2016. Bydd y bwrdd yn cyfarfod bob chwarter.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Helen Odunaiya, Arweinydd Partneriaethau, Tîm PGPh, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ar helen.odunaiya@wrexham.gov.uk, neu 01978 292273.