Cynllun Lles Lleol

Asesiad o Les ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam

Asesiad o Les ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, Ebrill 2022 – Fersiwn PDF

Dyma’r ail asesiad lles i ni ei gynhyrchu fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Cyhoeddwyd y cyntaf yn 2017

Mae’r asesiad lles hwn yn adlewyrchiad gwirioneddol o ble rydym ni ym mis Ebrill 2022. Wrth fynegi hyn, rydym wedi myfyrio ar:

  • ble rydym wedi dod – ein myfyrdodau a’r hyn a ddysgwyd o asesiad lles 2017 ac ein cynllun lles a beth rydym yn ei wneud.
  • ble rydym ni arni nawr – beth rydym yn ei wybod am sut olwg a theimlad sydd ar bethau ar hyn o bryd.
  • i ba gyfeiriad rydym yn mynd – beth yw’r tueddiadau a’r deinamig yn y dyfodol sydd yn debygol o effeithio ar Fwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r ddogfen hon yn asesu lles ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Dyma’r sail y byddwn yn ei defnyddio i ddatblygu cynllun i wella lles yn ein hardal

Mae BGC Wrecsam wedi cymeradwyo eu cynllun Lles lleol a gellir dod o hyd i gopi yma.

Ein Cynllun Lles 2018 – 2023

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam Adroddiad Blynyddol 2019-20

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam 2020-21

Llesiant

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam yn gweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint ar hyn o bryd ar sut gall sefydliadau partner, budd-ddeiliaid a’n cymunedau feithrin cadernid wrth i ni adfer ar ôl COVID 19.

Mae’r prosiect adfer ar y cyd yn edrych ar bedair thema:

  • Plant a Phobl Ifanc
  • Yr Amgylchedd a Charbon
  • Iechyd Meddwl a Lles
  • Tlodi ac Anghydraddoldeb