Y Wrecsam a Garem

social-media-logo www (2)

‘Da ni’n gweithio ar gynllun a fydd yn siapio Bwrdeistref Sirol Wrecsam rŵan ac yn y dyfodol. Bydd yn effeithio ar eich bywyd chi.  Bywyd eich plant. Bywyd eich wyrion hyd yn oed.

Felly mae angen i ni wneud hyn yn iawn.

Dim ond ar y camau cynharaf yda’ ni, ond cyn i ni fynd dim pellach mae angen i ni wneud yn siŵr ein bod ni’n deall be’ sy’n bwysig i Wrecsam. Be’ ydi’r heriau a’r problemau.  Y pethau sy’n effeithio arno’ ni a’r pethau sy’n bwysig i ni.

Dyna pam ‘da ni angen eich help chi.


Da ni isio i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Wrecsam edrych ar y materion ‘da ni wedi’u hamlygu a deud wrtho’ ni os mai dyma ydi’r pethau sy’n wirioneddol bwysig.

Wnaethon ni’ch clywed chi’n iawn?

Mae ein dealltwriaeth ni wedi ei seilio ar waith wnaethon ni yn ystod hydref 2016.

Mi wnaethon ni ofyn cwestiwn syml iawn i bawb: “Be’ da chi isio i Wrecsam fod?”

Mi wnaethon ni hefyd ofyn beth allai rwystro hynny rhag digwydd. A be’ sydd ei angen ar wasanaethau cyhoeddus a chymunedau er mwyn gwneud i hyn ddigwydd.

Cafodd yr atebion a gawson ni gan bobl eu cyfuno gydag adborth a gwybodaeth arall er mwyn cynhyrchu Asesiad Lles Wrecsam.

Byddwn yn defnyddio’r Asesiad er mwyn datblygu cynllun ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam a fydd yn amlinellu sut y bydd pawb yn gweithio gyda’i gilydd i greu ‘Y Wrecsam ‘Da Ni Isio.’

Ond cyn i ni ddechrau cynllunio, ‘da ni am sicrhau ein bod ni wedi adnabod y pethau y mae pobl yn poeni fwyaf amdanyn nhw.

Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol

Dyna pam ‘da ni isio i chi ddweud wrtho’ ni os ‘da ni wedi amlygu’r pethau sy’n  wirioneddol bwysig i chi.

Mae ‘na gynlluniau di-ri. Ydi Wrecsam wir angen un arall?

Wel ydi. Nod ‘Y Wrecsam ‘Da Ni Isio’ ydi creu rhywle da’ ni i gyd isio byw ynddo – rŵan ac yn y dyfodol.

Fel gweddill y DU, ‘da ni’n wynebu nifer o heriau mawr yng Nghymru. Pethau fel tlodi, problemau economaidd, poblogaeth sy’n heneiddio a newid yn yr hinsawdd.

Felly mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gyfraith newydd sy’n ceisio annog gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau i gydweithio er mwyn taclo’r heriau hyn a gwella dyfodol hirdymor Cymru.

Mae’r Ddeddf yn rhoi sylw i bethau fel cyflogaeth, yr amgylchedd, iechyd, cydraddoldeb, cymunedau, diwylliant, yr iaith Gymraeg a’n heffaith o amgylch y byd.

Gwneud i hyn ddigwydd

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam (BGC Wrecsam) ydi’r grym y tu ôl i’r cynllun.

‘Da ni’n bartneriaeth sy’n cynnwys llawer o sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau ar draws y fwrdeistref sirol.

Er enghraifft y Cyngor, gwasanaethau iechyd, gwasanaethau tân ac achub, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr heddlu, y Gwasanaeth Prawf. Prifysgol Glyndŵr, Choleg Cambria, AVOW a Llywodraeth Cymru.

‘Da ni isio gweithio efo pobl leol i ddatblygu’r cynllun hirdymor hwn ar gyfer Wrecsam a helpu i roi Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith yn ymarferol.

Ond nid mater o ‘ofyn unwaith a cherdded i ffwrdd’ ydi hyn. ‘Da ni wedi gofyn am eich barn chi.  Rŵan ‘da ni isio i chi wneud yn siŵr ein bod ni wedi deall yn iawn.

Yda’ ni wedi adnabod prif broblemau, heriau, cryfderau a gwendidau Wrecsam?

Wnaethon ni’ch clywed chi’n iawn? Oes ‘na rywbeth ‘da ni angen ei newid? Os ‘na rywbeth ‘da ni wedi ei fethu?

Mae eich llais chi’n bwysig.

Plîs rhowch eich adborth i ni.

Mae’r arolwg yn agor Dydd Llun,16 Gorffenaf a’r dyddiad cau ar gyfer ymateb yw Dydd Llun 27 Chwefror, 2017.

Gallwch ddarllen fersiwn cryno o’r asesiad drafft yma.

Neu gallwch ddarllen y fersiwn llawn yma.

Dysgu mwy

Dysgwch fwy am be’ mae’r BGC yn ei wneud a pham.

Edrychwch ar y fideo byr yma, neu darllenwch un o’r dogfennau cryno hyn am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

Dogfennau cryno

Yr hanfodion

Nodiadau ar gyfer pobl ifanc

Mae’r ddogfen hon gan Lywodraeth Cymru yn un Hawdd ei Deall