‘Y Wrecsam a Garem’ – Cynllun ar gyfer Wrecsam

social-media-logo www (2)

Rydym ni’n gweithio ar gynllun a fydd yn ffurfio presennol a dyfodol Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bydd yn effeithio ar eich bywyd chi, a bywydau cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’n bwysig iawn ein bod yn sicrhau ei fod yn gywir. Dyma pam rydym yn eich cynnwys chi bob cam o’r ffordd, a rŵan rydym eisiau i chi helpu i benderfynu pa rai o’r blaenoriaethau arfaethedig yw’r mwyaf pwysig.

Mae ‘Y Wrecsam Rydym Ei Heisiau’ ynglŷn â deall eich barn ar y materion pwysicaf sy’n wynebu Wrecsam yn y dyfodol, a’r camau rydych yn meddwl mae gwasanaethau cyhoeddus ar draws Wrecsam angen eu cymryd i wella lles cenedlaethau’r dyfodol.

Diolch am eich cymorth hyd yma. Mae llawer iawn i’w wneud felly rydym yn gobeithio y byddwch yn dweud wrthym beth sydd bwysicaf i chi a’n helpu i gyflawni’r dyfodol rydym i gyd ei eisiau.

Beth yr ydych wedi’i ddweud wrthym hyd yn hyn …

Cam 1Yn ystod tymor yr hydref 2016 fe ofynnom gwestiwn syml iawn: “sut yr hoffech chi i Wrecsam fod?”

Hefyd fe ofynnom beth allai fod yn rhwystr. A beth sydd angen i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau ei wneud i alluogi hynny i ddigwydd.

Dyma’r hyn ddywedoch chi wrthym 

Cafodd yr atebion eu cyfuno gyda gwybodaeth arall i gynhyrchu Asesiad Lles Wrecsam drafft.

Mae’n nodi’r prif faterion, yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam – nawr ac yn y dyfodol – wedi ei seilio ar yr hyn yr ydych wedi ei ddweud wrthym, a’r hyn y mae data allweddol yn ei ddweud wrthym.

Cam 2 – Yn nechrau 2017 fe ofynnom i chi edrych ar yr asesiad drafft a dweud wrthym a oeddem wedi gwneud pethau’n iawn. Roeddem eisiau gwirio a oedd unrhyw beth ar goll neu unrhyw beth oedd angen i ni ei newid.

Dyma’r hyn ddywedoch chi wrthym

Plant a phobl ifanc yw ein dyfodol, ac felly mae’n bwysig eu bod yn cael dweud eu dweud hefyd.

Mae Senedd Yr Ifanc (Senedd Ieuenctid Wrecsam) wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc i gael eu safbwyntiau.

Dyma’r hyn ddywedasant wrthym

Rydym wedi defnyddio’r atebion a roddwyd gan bawb i gwblhau Asesiad Lles Wrecsam – i sicrhau ei fod yn adlewyrchu’r pethau sydd wir o bwys i bobl leol.

Dyma gopi o Asesiad Lles Wrecsam

Beth sy’n digwydd nesaf…

Rŵan mae’n amser i ni ddechrau datblygu cynllun ar gyfer y fwrdeistref sirol.  Bydd yn nodi sut y bydd pawb yn cydweithio i greu ‘y Wrecsam Rydym ei Heisiau’ a bydd yn cael ei alw yn Gynllun Lles Wrecsam.

Mae’r dystiolaeth yn yr Asesiad Lles (sy’n cynnwys yr hyn rydych wedi’i ddweud wrthym hyd yma) yn awgrymu bod gwahanol ffyrdd y gallwn wella Wrecsam, felly rydym angen ychydig o help gennych i benderfynu ar y blaenoriaethau terfynol. Mae angen i chi ddweud wrthym beth sydd bwysicaf.

Yna, byddwn yn datblygu drafft o’r Cynllun Llesiant yn seiliedig ar y blaenoriaethau hyn yr ydych yn credu fydd yn gwella lles yn y fwrdeistref sirol rŵan ac yn y dyfodol (ac yn gweithio gyda chi i gwblhau’r cynllun hwn yn ddiweddarach yn y flwyddyn).

Bydd yr hyn y byddwch yn ei ddweud wrthym yn cael ei ddefnyddio i gwblhau’r cynllun – i sicrhau ei fod yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau cywir ar gyfer Wrecsam ac yn tanlinellu’r ffordd orau i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau weithio ynghyd i wella lles cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd yn cael ei gyhoeddi yn Ebrill 2018. Unwaith y bydd wedi ei gyhoeddi, byddwn yn parhau i weithio gyda chi i gyflenwi’r cynllun.

Parhau i gyfrannu..

Nid ymarfer lle ‘gofynnir unwaith ac yna cewch gerdded i ffwrdd’ yw hwn. Rydym wedi gofyn am eich safbwyntiau ac yn eu defnyddio. Ac rydym yn awyddus i ddiolch i chi am eich cyfraniad hyd yma – rydych eisoes wedi gwneud gwahaniaeth.

Wrth i ni symud ymlaen, rydym am barhau ein sgwrs gyda chi.

Er mwyn parhau yn rhan o hyn ac i gael gwybod beth sy’n digwydd cofrestrwch eich cyfeiriad e-bost yma.

Mae eich llais yn bwysig. Cofrestrwch i barhau i ymwneud â hyn.

Canfyddwch fwy am yr hyn mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei wneud a pham.