‘Y Wrecsam a Garem’ – Cynllun ar gyfer Wrecsam

social-media-logo www (2)

Rydym wedi bod yn brysur yn gweithio ar gynllun a fydd yn siapio Bwrdeistref Sirol Wrecsam heddiw ac ar gyfer y dyfodol, ac rydym eisiau diolch i chi am y syniadau a safbwyntiau yr ydych wedi’i roi i ni hyd yma.

Sut mae pobl wedi bod ynghlwm hyd yma?

Yn hydref 2016, dywedasoch wrthym beth ydych chi eisiau i Wrecsam fod, a rhoesoch syniadau i ni o ran sut yr ydych yn meddwl y gallai hyn ddigwydd.   Rydym wedi defnyddio’r hyn y dywedasoch wrthym (ynghyd â data a gwybodaeth arall) i gynhyrchu drafft o Asesiad Lles Wrecsam.

Ar ddechrau 2017, gofynasom i chi ddweud wrthym a yw’r Asesiad yr ydym wedi’i gynhyrchu yn clustnodi materion, heriau, cryfderau a gwendidau sylweddol Wrecsam ai peidio.

Sut ydym yn defnyddio’r hyn y mae pobl wedi dweud wrthym?

Gan ein bod bellach wedi cael eich safbwyntiau ar y drafft hwn o’r Asesiad, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod y fersiwn terfynol yn adlewyrchu’r hyn yr ydych wedi’i ddweud wrthym.

Ar ôl i ni wneud hyn, byddwn yn cyhoeddi fersiwn terfynol o’r Asesiad Lles Wrecsam, a byddwn wedyn yn defnyddio hwn i ddechrau datblygu cynllun ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol a fydd yn nodi sut y bydd pawb yn gweithio gyda’i gilydd i greu ‘Y Wrecsam a Garem’.

Byddwn yn dal i siarad â chi tra byddwn yn datblygu’r cynllun hwn, i wneud yn siŵr y gallwn i gyd weithio gyda’n gilydd i greu Wrecsam yr ydym eisiau byw ynddo – yn awr ac yn y dyfodol.

Sut y gallwch barhau i fod yn rhan?

Hoffem ddiolch i chi am eich barn a syniadau hyd yma, ac am roi o’ch amser i’n cynorthwyo gyda hyn.

Os hoffech i ni i barhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynghylch sut hwyl rydym yn ei gael, a sut y gallwch barhau i fod yn rhan, rhowch eich cyfeiriad e-bost i ni ac mi wnawn ni gadw mewn cysylltiad.

Mae eich llais yn bwysig.

 

Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol

Dyna pam ‘da ni isio i chi ddweud wrtho’ ni os ‘da ni wedi amlygu’r pethau sy’n  wirioneddol bwysig i chi.

Mae ‘na gynlluniau di-ri. Ydi Wrecsam wir angen un arall?

Wel ydi. Nod ‘Y Wrecsam ‘Da Ni Isio’ ydi creu rhywle da’ ni i gyd isio byw ynddo – rŵan ac yn y dyfodol.

Fel gweddill y DU, ‘da ni’n wynebu nifer o heriau mawr yng Nghymru. Pethau fel tlodi, problemau economaidd, poblogaeth sy’n heneiddio a newid yn yr hinsawdd.

Felly mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gyfraith newydd sy’n ceisio annog gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau i gydweithio er mwyn taclo’r heriau hyn a gwella dyfodol hirdymor Cymru.

Mae’r Ddeddf yn rhoi sylw i bethau fel cyflogaeth, yr amgylchedd, iechyd, cydraddoldeb, cymunedau, diwylliant, yr iaith Gymraeg a’n heffaith o amgylch y byd.

Gwneud i hyn ddigwydd

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam (BGC Wrecsam) ydi’r grym y tu ôl i’r cynllun.

‘Da ni’n bartneriaeth sy’n cynnwys llawer o sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau ar draws y fwrdeistref sirol.

Er enghraifft y Cyngor, gwasanaethau iechyd, gwasanaethau tân ac achub, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr heddlu, y Gwasanaeth Prawf. Prifysgol Glyndŵr, Choleg Cambria, AVOW a Llywodraeth Cymru.

‘Da ni isio gweithio efo pobl leol i ddatblygu’r cynllun hirdymor hwn ar gyfer Wrecsam a helpu i roi Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith yn ymarferol.

Dysgu mwy

Dysgwch fwy am be’ mae’r BGC yn ei wneud a pham.

Edrychwch ar y fideo byr yma, neu darllenwch un o’r dogfennau cryno hyn am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

Dogfennau cryno

Yr hanfodion

Nodiadau ar gyfer pobl ifanc

Mae’r ddogfen hon gan Lywodraeth Cymru yn un Hawdd ei Deall